o nas

Stowarzyszenie Kamera powstało w 2011 roku z  inicjatywy pasjonata sztuki filmowej Krzysztofa Kuźnickiego. Terenem prowadzonej działalności Stowarzyszenia KAMERA jest obszar Polski a siedzibą  władz statutowych jest  Szczecin.

Stowarzyszenie skupia szczecińskich artystów (filmowców, aktorów, muzyków, plastyków) animatorów kultury, socjologów, pedagogów, terapeutów  czyli ludzi o szerokim spektrum zainteresowań.

Stowarzyszenie Kamera  inicjuje  wydarzenia kulturalne, popularyzuje dokonania artystów, edukuje młodzież i dorosłych poprzez sztukę oraz podejmuje wszelkie działania na rzecz profilaktyki społecznej.

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia KAMERA jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej integrującej różne formy działań artystycznych i profilaktyki społecznej.

Główne cele stowarzyszenia to :

 1. stwarzanie przestrzeni do podejmowania interdyscyplinarnych działań artystycznych i działań z zakresu profilaktyki społecznej
 2. upowszechnianie kultury i wszelkich działań artystycznych
 3. promocja Szczecina i jego dorobku kulturalnego
 4. wspomaganie kultury i ochrona dóbr tradycji
 5. krajowa i międzynarodowa współpraca kulturalna i artystyczna
 6. aktywizacja i promocja form twórczości młodzieży
 7. działania na rzecz edukacji dzieci i młodzieży
 8. aktywizacja społeczności lokalnej
 9. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
 10. działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie
 11. przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży
 12. profilaktyka uzależnień
 13. promocja kultury fizycznej i sportu
 14. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
 15. działalność z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 16. promocja i organizacja wolontariatu